1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ hai, ngày 15 tháng 10 năm 2018
15:28 27/07/2015

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, được tổ chức trong các ngày 08 và 09/05/2015 với sự tham gia của 218 đại biểu chính thức đại diện cho bản lĩnh, trí tuệ của hơn 850 đảng viên đến từ 55 đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển", theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU                                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

LẦN THỨ XXXI, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

                                 *                                             TP. Vinh, ngày 09 tháng 05 năm 2015

                   Số 01-NQ/ĐH

 

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXI

nhiệm kỳ 2015 - 2020

           

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, được tổ chức trong các ngày 08 và 09/05/2015 với sự tham gia của 218 đại biểu chính thức đại diện cho bản lĩnh, trí tuệ của hơn 850 đảng viên đến từ 55 đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển", theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, Đại hội đã thảo luận và thống nhất:

 

QUYẾT NGHỊ

 

I. Thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXX trình Đại hội.

1. Về đánh giá tình hình 5 năm 2010 - 2015

Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ qua, mặc dầu còn có nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên, học viên toàn Trường đã kịp thời nắm bắt thời cơ, thuận lợi; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXX và đạt được những kết quả quan trọng.

Đảng uỷ Trường đã phát huy vai trò trong việc định hướng và hoạch định kế hoạch chiến lược, các chương trình, đề án lớn của Trường. Hệ thống văn bản phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý được hoàn thiện. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được coi trọng. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm. Cơ cấu tổ chức của Trường được sắp xếp hợp lý, phù hợp với quy mô và sự phát triển của Nhà trường. Công tác cán bộ đi vào nền nếp. Quy mô và chất lượng đào tạo từng bước đáp ứng nhu cầu xã hội. Công tác đánh giá kết quả học tập của người học đảm bảo công bằng, khách quan. Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có hiệu quả và chất lượng. Hoạt động hợp tác quốc tế được mở rộng và tăng cường. Cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính phát triển mạnh. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên được ổn định và nâng cao. An ninh, trật tự an toàn Nhà trường được đảm bảo. Vị thế của Nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam ngày càng được khẳng định. Công tác quản lý, điều hành Nhà trường thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch. Từ năm 2010 đến nay, Đảng bộ Nhà trường đều được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An công nhận đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Các ban của Đảng ủy đều được các ban của Tỉnh ủy đánh giá, xếp loại xuất sắc.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Nhà trường vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Quy mô, chất lượng đào tạo chưa đồng đều giữa các ngành, các hệ đào tạo. Các phần mềm quản lý đào tạo chưa hoàn thiện. Số lượng giáo trình, sách chuyên khảo do giảng viên biên soạn chưa nhiều. Việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, năng lực thực hành của sinh viên còn hạn chế. Hoạt động dự giờ, sinh hoạt chuyên môn ở một số khoa đào tạo còn ít. Chưa thực hiện tốt việc điều tra kết quả việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học lớn nhưng hiệu quả ứng dụng thực tiễn chưa cao. Nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ chưa tương xứng với vị thế của Nhà trường. Công tác thi đua khen thưởng và phân chia phúc lợi còn bình quân, chưa gắn với năng lực, đóng góp thực tế của cán bộ. Chưa hoàn thành được việc giải phóng mặt bằng mở rộng cơ sở 1. Tiến độ thực hiện một số dự án, công trình xây dựng còn chậm. Hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị còn hạn chế. Một số chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, Nhà trường đến với cán bộ và người học có nơi chưa kịp thời. Công tác cải cách hành chính, phục vụ cán bộ, học sinh, sinh viên có lúc, có nơi chưa tốt. Cơ cấu đội ngũ cán bộ chưa đồng đều giữa các khoa, nhất là ở các khoa mới thành lập.

Những tồn tại, hạn chế trên đây do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là: Sự phối hợp giữa cấp uỷ, đoàn thể, giữa các đơn vị trong Trường ở một số nhiệm vụ, nội dung công tác chưa đồng bộ, còn có sự chồng chéo. Một bộ phận cán bộ, đảng viên tinh thần trách nhiệm chưa cao, chưa chủ động, sáng tạo trong công tác. Một số đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; chưa chủ động trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

2. Về phương hướng, quan điểm phát triển, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2015 - 2020

2.1. Phương hướng phát triển

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; phát huy sức mạnh tổng hợp, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chủ động hội nhập quốc tế; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đồng bộ về cơ cấu; xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường đại học trọng điểm quốc gia, có một số ngành đạt tiêu chuẩn quốc tế, là thành viên của Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á.

2.2. Quan điểm phát triển

Để thực hiện phương hướng trên cần quán triệt các quan điểm phát triển sau đây:

Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa cấp, đa lĩnh vực, là trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động giáo dục, đào tạo của Nhà trường; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Chuyển mô hình phát triển dựa trên quy mô, số lượng sang mô hình phát triển dựa trên chất lượng, hiệu quả.

Tập trung phát triển một số ngành, chuyên ngành mũi nhọn để đạt chuẩn quốc tế; lấy chất lượng sư phạm làm nòng cốt để nâng cao chất lượng đào tạo các ngành ngoài sư phạm.

Ưu tiên đầu tư tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội, phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Bắc Trung Bộ.

Phát huy nội lực gắn với huy động tối đa mọi nguồn lực; tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị.

2.3. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục giữ vững và phát huy danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường đại học trọng điểm quốc gia, có một số ngành đạt tiêu chuẩn quốc tế, là thành viên của Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á.

2.4. Các chỉ tiêu chủ yếu

            - Bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên tham gia các đợt nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và tổ chức đảng cấp trên; thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, của Ngành và của Trường.

- Phấn đấu đến năm 2020, toàn Trường có 100% giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên, 40% giảng viên có trình độ tiến sĩ. Tỷ lệ cán bộ có chức danh giáo sư, phó giáo sư đạt 10 - 15% trên tổng số giảng viên. Phấn đấu 10 - 15% giảng viên có bài giảng bằng tiếng Anh. Mỗi năm cử 3 - 5 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị.

- Triển khai một số ngành đào tạo đại học chất lượng cao. Mở thêm 3 - 5 ngành đào tạo đại học, 3 - 5 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 2 - 3 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Giữ ổn định quy mô đào tạo trung học phổ thông, đại học, sau đại học hiện có. Đến năm 2020, Nhà trường có quy mô 35.000 - 40.000 học sinh, sinh viên, học viên. Sinh viên tốt nghiệp ra Trường có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức, kỹ năng đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Phấn đấu tăng nguồn thu từ các hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất và dịch vụ. Mỗi năm xuất bản từ 10 - 15 giáo trình, sách chuyên khảo, công bố 350 - 400 bài báo trên các tạp chí, trong đó có 50 - 60 bài trên các tạp chí quốc tế có uy tín.

- Phấn đấu để kết quả xếp hạng của Nhà trường đạt top 20 các trường đại học của Việt Nam.

- Mỗi năm kết nạp 200 - 250 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt từ 90% trở lên. Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ được công nhận đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm từ 90% trở lên. Hằng năm thực hiện được 12 cuộc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề ở các đảng bộ bộ phận, chi bộ.

- Hằng năm Nhà trường và các tổ chức đoàn thể được cấp trên trực tiếp xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ Nhà trường được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An công nhận và tặng Bằng khen đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh.

2.5. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

- Ổn định quy mô, từng bước nâng cao chất lượng các ngành học, bậc học, hệ đào tạo. Hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo. Tăng cường xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ dạy - học.

- Đẩy mạnh hoạt động khoa học - công nghệ phục vụ đào tạo và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, tăng nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

- Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các trường đại học và các tổ chức quốc tế để trao đổi chương trình; đào tạo bồi dưỡng cán bộ; thu hút nguồn lực cho sự phát triển của Nhà trường.

- Tăng cường và đa dạng hoá các nguồn lực đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo tính kế hoạch, hiệu quả, minh bạch trong điều hành ngân sách.

- Làm tốt công tác quản lý và hỗ trợ người học; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người học; tạo môi trường lành mạnh, an toàn để học sinh, sinh viên có điều kiện học tập, rèn luyện tốt.

- Không ngừng củng cố an ninh, quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong Nhà trường.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để nâng cao nhận thức lý luận, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và người học, tạo sự thống nhất về tư tưởng, đồng thuận trong hành động góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đồng bộ về cơ cấu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý.

- Tăng cường sự lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội trong Nhà trường thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể.

- Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng làm cho Đảng bộ Nhà trường thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

II. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXX, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

III. Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, góp ý vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXI bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo cấp ủy cấp trên.

IV. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm 21 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXI hoàn chỉnh hồ sơ bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An để quyết định chuẩn y.

  V. Giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXI căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, sớm đưa Trường Đại học Vinh thành trường đại học trọng điểm quốc gia.

 

                                                            T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

 

                                                                          Đã ký

 

                                                                Đinh Xuân Khoa

 

 

Xác nhận chữ ký đồng chí Đinh Xuân Khoa

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

 

 Đã ký

 

 

Thái Văn Thành

 


Tin tức liên quan

Mới cập nhật

© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GVC, ThS. Lê Minh Hải - Giám đốc
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.